Regulamin

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

 

 1. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku pracy, przestrzeganie przepisów BHP oraz regulaminu pracowni.
 2. Do pracowni uczniowie wchodzą po dzwonku na lekcję  i zajmują swoje wyznaczone miejsca. Zabrania się bez zgody nauczyciela zmiany swojego stanowiska.
 3. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela, wyjątek stanowią dyżurni.
 4. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 5. Obowiązkiem dyżurnych jest przygotowanie pracowni ( przewietrzenie pracowni, uporządkowania stanowisk pracy, sprawdzenie ogólne sprzętu, itp.). Dyżurni opuszczają pracownię ostatni. Wszelki zauważone i nieprawidłowości zgłaszają nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 6. Uczestniczący w zajęciach zobowiązani są wykonywać wszystkie polecenia prowadzącego, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów przebywających w pracowni.
 7. Bezwzględnie zabrania się w pracowni spożywania posiłków oraz napojów.
 8. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni (administrator).
 9. Każdy uczeń na czas nauki otrzymuje konto na serwerze oraz prawa dostępu do określonych zasobów.
 10. Uczniowie mają obowiązek używania wyłącznie własnych kont w lokalnej sieci komputerowej.
 11. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny  za bezpieczeństwo własnych zasobów.
 12. Dostęp do konta należy zabezpieczyć odpowiednio silnym hasłem oraz bezwzględnie zabrania się udostępniać go innym osobom.
 13. Obowiązkiem ucznia jest przechowywanie danych zawierających ćwiczenia wykonywane na zajęciach i zapisywać je wyłącznie w wydzielonym katalogu.
 14. Uczniowi wolno bez zgody nauczyciela zapisywać tylko dane zawierające ćwiczenia z zajęć lekcyjnych, w przeciwnym razie konto może zostać zablokowane lub wszelkie dane skasowane bez uprzedzenia.
 15. Zabrania się instalowania w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub pobranego z  Internetu.
 16. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkownika jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem  (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszki, regulacja monitorów, resetowania komputerów itp.).
 17. Z  internetu można korzystać wyłącznie do celów dydaktycznych i za zgodą nauczyciela.
 18. Zabrania się otwieranie stron o tematyce erotycznej i pornograficznej oraz wszelkich stron nieetycznych.
 19. Nie wolno przechowywać w swoich zasobach treści sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 20. Bezwzględnie zabrania się używanie w pracowni komputerowej telefonów komórkowych.
 21. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
 22. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, uczeń może zostać ukarany blokadą konta oraz pociągnięty do odpowiedzialności wg przepisów wewnątrzszkolnych.
 23. Warunkiem przystąpienia ucznia do zajęć jest znajomość regulaminu pracowni oraz pisemne potwierdzenie co stanowi automatycznie jego akceptacje.
 24. Opiekun pracowni oraz administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie zajęć.